ติดต่อ

ประโยชน์ท จ
ะได้รับจากการลงทะเบียนเรือประมง:

WWF Smart Fishing Initiative
The Global Fisheries Programme
Alfred Schumm
Email: Alfred.Schumm@wwf.de
 
navama – technology for nature
Andreas Struck
Phone: +49 (0) 89-20332332
Email: andreas.struck@navama.com