เกี่ยวกับ

 

แสดงให้เ ห็นว่า คุณยึด มั่นในการประมงแบบถูกกฎหมายและรับ ผิด ชอบ

กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และ นาวามา (navama) ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือใหม่ในการติดตามเรือ
และพื้นที ส
าหรับการแบ่งปันข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้เรือประมงจากทั่วโลกได้ลงทะเบียนเรือ และท าให
การจับปลาของตนโปร่งใส เป้าหมาย คือ เพื่อปรับปรุงการจัดการประมงทั่วโลก เพิ่มความโปร่งใส
ให้กับกิจกรรมในทะเล และเพิ่มความเข้าใจเรื่องการประมงอย่างรับผิดชอบ

ด้วยการลงทะเบียน เรือประมงยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลรายงานตนอัตโนมัติผ่านดาวเทียม (AIS),
ข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) หรือข้อมูลบอกต าแหน่งอื่นๆ ของเรือ กับผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก WWF,
นาวามา, องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ, ภาครัฐ และนักวิทยาศาสตร

เรือประมงที่ลงทะเบียนกับ transparentsea.org สามารถแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมประมงผิดกฎหมาย และยินดีที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ากิจกรรมประมงของตนโปร่งใส

พื้นที่ในการวิเ คราะห์ข้อมูลประมง
แบบ web based ส าหรับ ผู้เ ชี่ย วชาญ

การแปลผลชุดข้อมูลประมงขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติม กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และ นาวามา (navama) จึงได้ร่วมกันพัฒนา
พื้นที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมงแบบ web based ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ

นักส ารวจ TransparentSea น าข้อมูลกิจกรรมประมงที่เรือต่างๆแบ่งปันให้ มาสร้างเป็นฐานข้อมูลร่วม
และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการประมงที่ดี ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลรายงานตนอัตโนมัต
ผ่านดาวเทียม (AIS) จากทั่วโลก, ต าแหน่งระบุเรือประมงต่างๆ, พื้นที่คุ้มครองทางทะเล, ลมและคลื่น ,
รูปแบบการติดตาม, ท่าเรือ และข้อมูลทางเศรษฐกิจ จะถูกน ามารวมกันและสร้างเป็นภาพขึ้นมา เพื่อให
เห็นภาพรวมของกิจกรรมประมงต่างๆ

กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และ นาวามา (navama) จะเชิญชวนภาครัฐต่างๆ, ผู้ร่วมจากส่วนของห่วง
โซ่อุปทาน, ผู้ประกอบการประมง และนักวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสร่วมกับ นักส ารวจ TransparentSea
และร่วมหาข้อสรุปเพื่อการจัดการประมงที ด
ีขึ้น และน าไปสู่การประมงและการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน